Rettigheter og plikter for arbeidstakere og ordinært ansatte ved Midtun Vekst AS


Rettigheter:

Vi på Midtun Vekst veileder og hjelper deg dersom du ønsker det, til å få kontakt med andre personer som kan tale din sak eller gi deg støtte. Dette kan for eksempel være familie eller omsorgsgivere, verge, verneombud, fagforening, Norsk forbund for utviklingshemmede.

På Midtun Vekst AS har alle rett til å bli respektert. Med det mener vi hvordan vi oppfører oss overfor hverandre og i forhold til hverandres meninger.

På Midtun Vekst AS viser vi toleranse. Med det mener vi rett til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro, alder eller seksuell legning.

Du har rett til å komme med innspill når handlingsplanen/ medarbeidersamtalen eller utviklingssamtalen evalueres og nye målsettinger settes opp sammen med deg.

Rett til selvbestemmelse: din rett til å bestemme over ditt eget liv (grunnleggende menneskerettigheter).

Få innsyn i egne personopplysninger.

Rett til å føle deg trygg.

Være trygg på at taushetsplikten overholdes.

Få informasjon om endringer i bedriftens strategi og beslutninger.

Gi tilbakemelding til bedriften gjennom bruker– og ansatte-undersøkelser.

Å klage på saker som har betydning for vedkommende.


Alle ansatte faller inn under Arbeidsmiljøloven og har rett til:

Ferie og fridager ihht Ferieloven.

At Arbeidsmiljøloven overholdes.

Kompetanseutvikling etter bedriftens behov nedfelt i kompetansehevingsplan og virksomhetsplan.

Medbestemmelse i beslutningsprosesser ihht prosedyre for evaluering av arbeidstakermedvirkning.

Plikter:

Følge våre etiske retningslinjer og våre verdier.

På Midtun Vekst AS plikter alle å respektere hverandre. Med det mener vi hvordan vi oppfører oss overfor hverandre og i forhold til hverandres meninger.

På Midtun Vekst AS plikter vi å vise toleranse overfor hverandre. Med det mener vi plikt til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro, alder eller seksuell legning.

Møte på jobb etter de avtaler som er gjort, og utføre de arbeidsoppgaver som bedriften innehar til enhver tid.

Gi beskjed til arbeidsleder ved fravær.

Overholde bedriftens reglement.

Alle lover som regulerer arbeidsgivers/takers rettigheter, krav og plikter finnes i bedriftens Personalhåndbok.