Kortfattet oppsummering av «KONSEPT FOR LIVSKVALITET».


Ved Midtun Vekst forstår vi livskvalitet som en personlig opplevelse av tilfredshet, dette mener vi kan oppnås for eksempel gjennom personlig utvikling, sosial inkludering og materiell velferd.

Vi ved Midtun Vekst har valgt å operasjonalisere livskvalitetsbegrepet til livskvalitetsområder. Ved å fokusere på livskvalitetsområdene kan vi finne ut hvor tjenestemottakere står, og hva de eventuelt ønsker å forbedre.

Deres svar kan gi oss bedre kjennskap til livskvaliteten til den enkelte, og systematisk bidra til å øke og ikke minst måle sin suksess i å bedre livskvaliteten.

En slik konkretisering synliggjør at hverken fritidsaktiviteter eller arbeid i seg selv er livskvalitet, men de kan være viktige virkemidler for opplevelsen av økt livskvalitet.Livskvalitetsområder Eksempler på indikatorer (hva vi kan måle)
Personlig utvikling Ved å gi muligheten til å lære om noe man er interessert i, noe man liker å gjøre, og det som er viktig for en.
Selvbestemmelse Bistå hverandre med å ta valg og avgjørelser på områder som har betydning for den det angår (b.la. forhåndssamtale, handlingsplan, forum, allmøte, morgenmøte, medarbeidersamtale, ansvarsgruppemøte).
Mellommenneskelige relasjoner Ved å bidra til å styrke den enkeltes mulighet for å ta imot støtte og hjelp som de får fra andre. Dette både i relasjoner til familie og venner, og via aktiviteter som de deltar i fritiden.
Sosial inkludering Ved at alle skal føle seg inkludert ved Midtun Vekst, både gjennom arbeidsrelaterte oppgaver og i sosiale sammenhenger.
Rettigheter Ved å ivareta personlig rettigheter som vi blant annet har beskrevet i vårt rettighetsdokument som bygger på juridiske- og internasjonale menneskerettigheter.
Følelsesmessig tilfredshets Ved at alle på Midtun Vekst føler seg trygg på jobb, og at de trives her.
Fysisk velvære Ved tilrettelegging av arbeidsoppgaver, og det fysiske arbeidsmiljøet tilpasset den enkeltes funksjonsnivå på best mulig måte, samt gi informasjon om kosthold og fysisk aktivitet på allmøter, begrensninger ved bursdagsfeiringer osv.