Kortfattet oppsummering av
«KONSEPT FOR EMPOWEMENT – AKTIV BRUKERMEDVIRKNING»FORMÅL

Hensikten med konseptet er å beskrive den grad av empowerment og aktiv
brukermedvirkning Midtun Vekst AS legger opp til i tiltaksarbeid.


EMPOWERMENT I MIDTUN VEKST

Empowerment bygger på et humanistisk menneskesyn. Det innebærer en grunnleggende antagelse om at mennesket er i stand til å utvikle evner og ferdigheter når forholdene legges til rette for det.

I Midtun Vekst betyr det at vi kommuniserer slik at tjenestemottakerne oppmuntres og utfordres til å fremme utvikling og framdrift gjennom egne valg, på egne vegne, med sine mål i handlingsplanen.


ANSVAR

Overordnet ansvaret for at aktiv brukermedvirkning for tjenestemottakerne virker som forutsatt i Midtun Vekst hviler på daglig leder.

Attføringsansvarlig har ansvar for at handlingsplanen følges opp og har delegert ansvar for delmål til arbeidsledere. Vår rolle blir dermed å legge til rette for at tjenestemottakeren gjør valg som er hensiktsmessige for seg selv på lang sikt.GJENNOMFØRING

Aktiv brukermedvirkning og empowerment er et førende prinsipp for alt arbeid ved Midtun Vekst. Brukerperspektivet ligger til grunn for alle våre aktiviteter.

Midtun Vekst skal legge forholdene til rette slik at alle tjenestemottakere opplever seg som en aktør i egen prosess. Tjenestemottakerne skal fra dag én i tiltaket ansvarliggjøres og bevisstgjøres i forhold til egen rolle og ansvar i tiltaksgjennomføringen.

– Vi skal legge til rette for utstrakt brukermedvirkning i vårt arbeid
– Alle tjenestemottakere skal ha et eierforhold til sin egen handlingsplan og de målsettinger som fremgår av den
– Alle tjenestemottakere skal ha tilgang til informasjon som gjelder samtaler med sin arbeidsleder.
– Alle tjenestemottakere på Midtun Vekst skal få mulighet til å delta på årlige spørreundersøkelser og medarbeidersamtaler.

- Midtun Vekst har en spørreundersøkelse som blant annet indikere resultatene av aktiv brukermedvirkning/empowerment. Gjennom aktiv deltakelse med handlingsplan får tjenestemottakeren mulighet til å foreta egne valg – og påvirke innholdet i handlingsplanen.