ETISKE RETNINGSLINJER VED MIDTUN VEKST AS:


Verdigrunnlag:


VERDIER:
Tilhørighet: - Stolt over min arbeidsplass.

Trygghet: - Trygghet til å ytre sin mening.

Utvikling: - Gjennom individuelle målsettinger.

Kvalitet: - Vår kompetanse gir god kvalitet. Vi skal respektere det enkelte menneskets egenverdi uansett hans/hennes sykdom eller helseproblem.

Vi skal ta våre verdier i betraktning når arbeid/omsorg planlegges og gjennomføres.

Våre verdier er en viktig forutsetning for arbeidstilbudet ved Midtun Vekst AS.

Ansatte og arbeidstakere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn.

Forholdet til samarbeidspartnere og pårørende

Samarbeidspartnere og pårørende, det være seg familie, bolig, verge/andre omsorgspersoner og kunder skal kunne stole på at våre verdier blir ivaretatt. Alle skal føle vår tillit og at vi ikke misbruker andres tillit.



Forholdet til media

Kontakt med media skal avklares med daglig leder. Nav skal også orienteres.



Retningslinjer for forhold mellom personer tilknyttet Midtun Vekst AS.


Dersom det oppstår «parforhold» mellom medarbeidere skal daglig leder orienteres slik at eventuelle konsekvenser kan vurderes.

Forholdet mellom medarbeidere

Vi skal ha som mål at vi alltid skal arbeide ut i fra medarbeidernes beste. ”Kunsten å omgås hverandre.”

Vi skal være ydmyke overfor hver enkelt sine behov.

Vi skal ha fokuset på mennesket. Medarbeidernes interesse skal alltid komme foran bedriftens økonomiske interesser, dersom disse kommer i konflikt med hverandre.

Dersom du observerer noe du er usikker på så skal det gis beskjed til nærmeste overordnede, for å dele problemstillingen.

Det er viktig å lære seg å kjenne egne grenser, når det gjelder toleranse, veiledning og samtale.

Møter er stedet for å drøfte problemstillinger som oppstår på arbeidsplassen.

Vi skal ikke opptre ufint eller mobbe hverandre. Slik oppførsel kan føre til advarsel. Gjentatte advarsler kan føre til avskjed.

Møter mellom saksbehandler og arbeidstaker som ikke foregår i bedriftens lokaler skal foregå på ”nøytral” arena (ikke hjemme hos …)

Vi må respektere hverandre, finne gode løsninger sammen.

Gjennom å gi hverandre tilbakemeldinger kan vi gjøre hverandre gode.

Kontakt mellom ordinært ansatte og arbeidstakere/ pårørende/ verge/ bofellesskap skjer ved bruk av bedriftens telefoner og e-post adresser

Kontakt mellom ordinært ansatte og arbeidstakere foregår ikke på sosiale medier
Alle har rett og plikt til å si sin mening.